Algemene voorwaarden

 • Het doel van onze associatie is om de grootst mogelijke transparantie te verzekeren betreffende de financiële voorwaarden van de tussenkomst van elke vennoot, zodat de cliënt er zich een zo nauwkeurig mogelijk beeld van kan vormen, rekening houdend met de onzekerheden van het dossier (dringendheid, complexiteit, incident van rechtspleging, …).
 • Elke advocaat informeert zijn cliënt zorgvuldig over de methode die hij zal gebruiken voor de berekening van zijn ereloon, kosten en uitgaven die verband houden met het dossier waarmee hij belast is.

  Deze informatie wordt schriftelijk bevestigd bij het begin van het mandaat.

  Ze wordt eveneens meegedeeld op eerste verzoek.

  Sinds 1 januari 2014 zijn het ereloon en de kosten onderworpen aan de BTW aan het tarief van 21 %.
 • Elke advocaat van de associatie verstrekt eveneens de praktische modaliteiten van zijn tussenkomst om de behandeling van het dossier te vergemakkelijken (het maken van afspraken, beheer van het dossier met een medewerker, …).
 • Elke advocaat werkt binnen de advocatenassociatie die de naam "de Wilde & vennoten" draagt. Elke advocaat van deze associatie die door een cliënt geraadpleegd wordt, is individueel en alleen verantwoordelijk voor het dossier dat hem wordt toevertrouwd door de cliënt die hem geraadpleegd heeft. In geen geval kan er een beroep worden gedaan op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de andere advocaten die werken onder dezelfde benaming.

  De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de advocaten wordt gedekt door een verzekeringspolis voor beroepsaansprakelijkheid die door de balie is afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij Ethias (rue des Croisiers 24 te 4000 Luik).

  Deze aansprakelijkheid dekt de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de advocaat voor schade die hij zou kunnen veroorzaken in de uitoefening van zijn beroep.

  Onder voorbehoud van een aanvullende polis die eventueel wordt afgesloten door een advocaat, is de aansprakelijkheid van elke advocaat, ongeacht de oorzaak van de schade, beperkt tot het bedrag dat gedekt is door de verzekeringspolis voor burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de balie. De waarborg bedraagt maximum 2.500.000 €.

   Voy. http://www.barreaudebruxelles.be/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=94

 • Een advocaat wordt ontheven van zijn beroepsaansprakelijkheid en van de bewaring van de stukken vijf jaar na het beëindigen van de opdracht.
 • De cliënt wordt dus uitgenodigd om de teruggave van de notariële akten, uitgiften van vonnissen, … te vragen.
x
Wij gebruiken cookies om de goede werking van onze site te garanderen. Meer informaties. Aanvarden